Menu

Artikel 1. Algemeen

1. Op alle door Footy georganiseerde competities, losse wedstrijden, veldverhuur en verrichten van diensten en/of werkzaamheden en op alle rechtsbetrekkingen tussen Footy en haar wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het eerder overeengekomen door Footy wordt verricht en/of geleverd.

3. Bij het aangaan van een overeenkomst geeft de wederpartij te kennen akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen wordt de laatst geldende versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing geacht.

4. Voorwaarden van de wederpartij en die van derden zijn van toepassing uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Footy anders is aangegeven.

5. Op het terrein van Footy, het Footy Park, gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en opties

1. Footy kan geheel vrijblijvend aan de wederpartij een optie op deelname van Footy competities verlenen. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, opgaven en overige informatie in offertes, orderbevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. van Footy dienen slechts ter globale aanduiding van de door Footy te organiseren competities, te verrichten diensten en werkzaamheden en/of te leveren zaken, en zijn voor details nimmer bindend.

Artikel 3. Inschrijving en overeenkomst

1. Inschrijving geschiedt telefonisch, schriftelijk – waaronder inbegrepen e-mail of andere elektronische wijze – of ten kantore/accommodatie van Footy.

2. Een reservering door de wederpartij geldt als een aanvraag tot overeenkomst.

3. Footy kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren.

Artikel 4. Prijzen

1. Door Footy opgegeven prijzen zijn indicatief. De definitieve prijs of prijzen worden bepaald ten tijde van het sluiten van de inschrijvingen. Zodra het aantal teams bekend is wordt definitief bekend hoeveel wedstrijden men speelt wat de basis vormt voor het inschrijfgeld.

2. Footy behoudt zich het recht voor meerwerk of geleverde diensten, die niet zijn opgenomen in de overeenkomst, in rekening te brengen bij de wederpartij.

Artikel 5. Betalingscondities

1. Alle in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en/of facturen vermelde bedragen zijn in beginsel exclusief BTW en andere van rechtswege geldende toeslagen, tenzij anders is vermeld.

2. De wederpartij is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd.

3. Footy behoudt zich het recht voor een aanbetaling, tussentijdse betaling of borgsom te verlangen van de wederpartij.

4. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn, indien niet anders is overeengekomen, zonder recht op korting, schuldverkrijging of opschorting.

5. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de wederpartij in gebreke zonder dat ingebrekestelling is vereist.

6. Ontbinding of vernietiging van een overeenkomst of annulering schort de betalingsverplichting voor de wederpartij niet op.

7. Lopende klachtafhandeling, op handen zijnde annulering, aanvraag tot of toegewezen reclamering schorten de betalingsverplichting voor wederpartij niet op.

8. Het is de wederpartij niet toegestaan bedragen te verrekenen bij het doen van betalingen.

9. Indien de wederpartij in gebreke is, dient hij aan Footy alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 7,5% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 35,-, alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

10. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen dertig dagen na factuurdatum is Footy gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke rente plus 2% – gerekend vanaf de factuurdatum – over het totale bedrag der factuur.

Artikel 6. Gebruik accommodatie waartoe toegang is verleend door Footy

1. De wederpartij is gehouden de materialen ter beschikking gesteld door Footy en de Club slechts te gebruiken, waarvoor de overeenkomst met Footy is aangegaan. De wederpartij dient deugdelijk om te gaan met het materiaal en de accommodatie waar door Footy toegang tot is verleend.

3. De wederpartij staat jegens Footy in voor alle personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door Footy aan de wederpartij toegang verleende velden, kleedkamers en andere ruimtes. Zij is jegens Footy aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken welke Footy jegens die personen heeft.

4. Het is de wederpartij, onverminderd de overige bestaande wetten en verordeningen, niet toegestaan consumptieartikelen, dranken e.d. in het gehuurde van Footy te verstrekken, te verkopen of te doen verkopen.

5. Footy draagt mede zorg voor het in gereedheid komen van de accommodatie.

6. Footy behoudt zich het recht voor eventuele benodigde schoonmaakkosten, kosten voor herstelwerkzaamheden, evenals schade aan faciliteiten en accommodaties, veroorzaakt door de wederpartij of door hem toegelaten personen, in rekening te brengen bij de wederpartij.

7. Wederpartij maakt geen bezwaar tegen het vastleggen en het onbeperkt gebruik van foto- /filmmateriaal van de wederpartij op een van de locaties van Footy door Footy.

Artikel 7. Wijzigingen

1. Het speelschema zoals deze vooraf wordt gecommuniceerd en gepubliceerd dient als uitgangspositie voor de speeltijden. Verzoek tot speeltijdwijziging door de wederpartij dient schriftelijk (per email) of telefonisch bij Footy worden ingediend uiterlijk 24 uur van de wedstrijd. Footy heeft het recht latere verzoeken af te wijzen.

2. Wijziging van speeltijden is slechts mogelijk indien omstandigheden dit toelaten.

3. Footy is gerechtigd om een alternatief tijdstip voor te stellen, behoudens indien dat als evident onbillijk en voor de wederpartij als klaarblijkelijk i.e. bezwaarlijk moet worden beschouwd.

De wederpartij heeft in dat laatste geval het recht om het voorstel te weigeren. De wederpartij wordt verwacht rekening te houden met de voorkeuren van de andere partij en de (on)mogelijkheden van de accommodatie en dat er zo min mogelijk verstoring wordt veroorzaakt ten opzichte van het originele speelschema.

Artikel 8. Annulering

1. De wederpartij is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Footy het aanbod niet onverwijld verwerpt.

2. Indien de wederpartij na aanvang van de competitie deze voortijdig verlaat is hij in beginsel gebonden aan de betaling voortvloeiend uit de overeenkomst. Slechts bij zwaar wegende redenen is de wederpartij in staat gedeeltelijk te voldoen. De hoogte van de vergoeding hangt dan af van de mate waarin de wederpartij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Footy en de kosten die hiervoor zijn gemaakt. Deze prijs wordt door Footy bepaald en vervolgens schriftelijk bekend gemaakt.

3. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk, onder vermelding van de redenen en datum te worden ingediend. Aan een mondelinge annulering kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

4. In geval van annulering van een overeenkomst blijven deze Voorwaarden onverminderd geldig.

5. In geval tot annulering wordt overgegaan na aanvang van de annuleringstermijn, of in geval van No-show, kunnen de kosten vermeld in de overeenkomst(en) en de omzetverwachting, alsmede kosten voor personeel, apparatuur en overige gevolgkosten, hierna te noemen de reserveringswaarde, geheel of gedeeltelijk in rekening worden gebracht bij de wederpartij.

6. Bedragen die Footy met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan Footy te worden vergoed, mits Footy niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan.

7. Indien in de overeenkomst geen annuleringstermijnen zijn opgenomen geldende volgende termijnen en vergoedingen:

a. Bij annulering meer dan 3 weken voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: “de ingangsdatum”, is de wederpartij niet gehouden enige vergoeding aan Footy te betalen.

b. Bij annulering meer dan 2 weken voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Footy te betalen.

c. Bij annulering meer dan 1 week voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Footy te betalen.

d. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Footy te betalen.

e. Bij annulering meer dan 2 dagen voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Footy te betalen.

f. Bij annulering 1 dag of minder voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Footy te betalen.

Artikel 9. Annuleringen door Footy

1. Footy is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Footy zodanig bemoeilijk dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Footy gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst evenals alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.

2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Footy geboden alternatief te weigeren.

3. Footy heeft te allen tijde het recht om deze overeenkomst te annuleren in geval van (dreigende) schending van haar huisregels. In dit geval is zij aan wederpartij geen kosten verschuldigd en eveneens niet schadeplichtig.

4. In geval tot annulering wordt overgegaan als gevolg geval (dreigende) schending van Footy’s huisregels kunnen de kosten vermeld in de overeenkomst(en) en de reserveringswaarde, geheel of gedeeltelijk in rekening worden gebracht bij de wederpartij.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Footy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en schade van de wederpartij of van personen die op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij aan de door de Footy georganiseerde competities deelnemen, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Footy of personen waarvan zij zich bedient.

2. De wederpartij verplicht zich jegens Footy om zich goed te gedragen en zorgvuldig om te gaan met alle zaken welke haar door Footy zijn ter beschikking zijn gesteld en deze na afloop van de overeenkomst in dezelfde staat waarin zij ze ontving, weer aan Footy ter beschikking te stellen, behoudens verbruiksgoederen.

De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan deze zaken, welke ontstaan is tijdens uitvoering van de overeenkomst of op enig ander moment waarop deze zaken aan de wederpartij ter beschikking stonden.

Artikel 11. Overmacht

1. Als overmacht voor Footy, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Footy niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Footy zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Footy gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.

3. Indien één der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van de website Footy.eu, eigendom van Footy Holding B.V. gevestigd te Amsterdam aan Sportpark Spieringhorn 10.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Footy.eu is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien van toepassing:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van footy.eu. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en betaling
 • Het verzenden van het door u bestelde product
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over nieuwe producten of diensten van footy.eu. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over nieuwe producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Tracking cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. nl gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij uw gegevens niet langer mogen verwerken, dan kan dat nadelige gevolgen hebben voor de producten en diensten die u van ons afneemt.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected] of telefonisch op +31(0)638032132

Delen:

Nieuw of heb je al een account?

Maak hier een account aan om je team te registeren.

 • Hidden
 • Hidden

Informatie aanvragen